• DonLakeFlyer's avatar
    · 5f208dd6
    DonLakeFlyer authored
    Move to 64 bit, MSVC 2017
    5f208dd6
QGCSetup.pri 6.27 KB