• DonLakeFlyer's avatar
    · 9dff6db4
    DonLakeFlyer authored
    Linux fixes
    9dff6db4
QGCPostLinkInstaller.pri 3.68 KB