• DonLakeFlyer's avatar
    · bd811202
    DonLakeFlyer authored
    Use 64 bit versions of vc runtime
    bd811202
QGCSetup.pri 6.08 KB