• DonLakeFlyer's avatar
    Control renaming · 63c76487
    DonLakeFlyer authored
    * QGCCheckListItem -> PreFlightCheckButton
    * CheckList -> PreFlightCheckList
    63c76487
qgroundcontrol.qrc 23.7 KB