• DonLakeFlyer's avatar
    · 5f208dd6
    DonLakeFlyer authored
    Move to 64 bit, MSVC 2017
    5f208dd6
QGCCommon.pri 9.66 KB