• DonLakeFlyer's avatar
    · 037eba76
    DonLakeFlyer authored
    Move Linux to Qt 5.12.6
    037eba76
.travis.yml 10.7 KB